Druknadywanie

DRUK NA
DYWANIE

WARUNKI WSPÓŁPRACY

WARUNKI WSPÓŁPRACY
Umowa określa zasady współpracy Stron w zakresie realizacji zleceń przez Miasto Druku Tomasz Szalewski na zamówienie Zamawiającego. Wykonawca ( Miasto druku Tomasz Szalewski ) zobowiązuje się do rzetelnej i profesjonalnej obsługi przy realizacji zleceń zgodnie z ustalonymi warunkami. Zamawiający zobowiązuje się do określenia w każdym zamówieniu wszystkich warunków i dostawy produktów, jak również do wykonania zapłaty za wykonane zamówienie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie

§1. SKŁADANIE PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ.

Zamówienia są składane tylko w formie pisemnej na adres email: biuro@druknadywanie.pl Proces realizacji zamówienia zostanie rozpoczęty po przyjęciu zamówienia przez Wykonawcę i potwierdzenia otrzymania zamówienia Zamówienie musi określać dokładne dane Zamawiającego, warunki wykonania i termin realizacji jak również pełną specyfikację zamawianego produktu ( wymiar, rodzaj materiału, wykończenie, rodzaj druku, ilość sztuk, określone kolory Pantone czy sposób pakowania) Po złożeniu i zatwierdzeniu zamówienia, nie ma możliwości zmiany zamówienia, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę w formie pisemnej z możliwością zmiany terminu i ceny. Do realizacji zlecenia Zamawiający dostarczy plik do druku odpowiednio przygotowany i gotowy do druku a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zgodne z przesłanymi danymi wykonanie produktu, a w szczególności za jakość druku oraz kolorystykę wydruków i ich treść. Wykonawca na życzenie klienta może dostarczyć próbny wydruk lub gotowy produkt dla potwierdzenia jakości i kolorystyki. Brak zastrzeżeń przez Zamawiającego dostarczonego wydruku próbnego lub gotowego produktu do chwili rozpoczęcia produkcji jest równoznaczny z akceptacją i nie ma możliwości późniejszej reklamacji tego produktu lub jego kolorystyki .

§2. WARUNKI PŁATNOŚCI

Cena, termin oraz warunki zapłaty ustalone są w potwierdzeniu zlecenia. Cena może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Zamawiającego lub dodatkowych usług czy zmiany kursów walut dla klientów zagranicznych. W przypadku opóźnionej płatności, zamówienie zostanie przełożone lub całkowicie anulowane a zapłacona wstępna zaliczka lub inne zaliczki zostaną zaliczone przez Wykonawcę jako umowne odszkodowanie za niewykonanie przyjętego zamówienia i strat z tym związanych z winy Zamawiającego Dniem zapłaty jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Wykonawcy Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty całości ceny za dostarczony towar

§3.REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

W przypadku opóźnienia dostarczenia przez Zamawiającego kompletnego zamówienia z plikiem produkcyjnym, ustalony termin wykonania zostanie odpowiednio przedłużony przez Wykonawcę. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, zniszczenia bądź zagubienia przesyłki z produktami w czasie przewozu przez firmy kurierskie lub innych przewoźników Ubezpieczenie produktów dokonywane jest wyłącznie we własnym zakresie przez Zamawiającego a Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania tego rodzaju ubezpieczenia. Wykonawca dokona opakowania produktu ale nie odpowiada za warunki jego transportu i ewentualne uszkodzenia. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub nie wykonanie zobowiązań na podstawie niniejszej umowy spowodowane zdarzeniami siły wyższej pod warunkiem natychmiastowego pisemnego powiadomienia drugiej strony o wystąpieniu tego rodzaju zdarzenia. Wykonawca ma prawo w ciągu 7 dni od wykonania zamówienia wysłać towar na adres i koszt Zamawiającego. Wykonawca przy współpracy z dostawcami i partnerami dokona wszelkich starań do realizacji zamówienia.

§4. REKLAMACJE

Zgłoszenie reklamacji musi zastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia dostawy produktu przez Wykonawcę w formie pisemnej W chwili odbioru towaru Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić zgodność wykonania z zamówieniem Reklamacje rozpatrywane są przez Wykonawcę w ciągu 10 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. Jeżeli produkt składa się z kilku części, to reklamacji podlega tylko część produktu z wadami, które zamawiający powinien przedstawić i zwrócić wraz z złożoną reklamacją Reklamacje kolorystyczne będą uwzględniane wyłącznie w przypadku zamówień, w których były dokonywane wydruki próbne lub gotowe produkty do akceptacji i różnice kolorystyczne są znaczne. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za realizacje zamówień wykonanych przy użyciu materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. Koszty niezasadnej reklamacji pokrywa Zamawiający

§5. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

Zamawiający zobowiązuje się zapewnić, że produkty wykonane nie będą naruszały praw autorskich i praw pokrewnych osób i zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności wobec osób trzecich w przypadku takich naruszeń. Wykonawca jest uprawniony do odmowy wykonania przyjętego zamówienia bez podania przyczyny. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest jednoznaczne z zawarciem niniejszej Umowy, a wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności, w przeciwnym razie są nieskuteczne Oświadczenia dotyczące wykonania niniejszej Umowy mogą być składane wyłącznie przez Strony lub osoby posiadające od Strony pisemne pełnomocnictwo szczególne do złożenia oznaczonego oświadczenia woli lub dokonania oznaczonej czynności prawnej. Sądem właściwym dla wszystkich sporów miedzy stronami jest rzeczowo właściwy sąd w Szczecinie.